INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
OFERTA DLA GOSPODARKI

W strukturach Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej zatrudnionych jest wielu wykwalifikowanych specjalistów posiadających doświadczenie i niezbędną wiedzę w różnych gałęziach Elektrotechniki. Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę Instytutu z podziałem na poszczególne zakłady wchodzące w jego skład.

Oferta Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej:

 • Przeprowadzanie bilansów mocy w układach elektrycznych obiektów, ocena jakości energii oraz zapotrzebowania na kompensację mocy biernej. Badania oraz analizy oddziaływań wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieciach zasilających obiektów gospodarczych (zakłady przemysłowe, banki, galerie handlowe, centra informatyczne, obiekty biurowe, usługowe itp.), jak również w różnego typu instalacjach elektrycznych (układy oświetleniowe, obwody klimatyzacji i wentylacji, zasilanie systemów informatycznych itd.).
 • Zasilanie gwarantowane (awaryjne) obiektów – dobór i analizy funkcjonalne w zakresie systemów zasilania bezprzerwowego (UPS, zespoły prądotwórcze).
 • Wykonywanie analizy techniczno-ekonomicznej pracy systemów OŹE (dobór elementów instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz układów hybrydowych, wykorzystanie wskaźników ekonomicznych np. metoda LCOE oraz zawansowanych metod statystycznych). Pomiary parametrów eksploatacyjnych oraz analiza pracy instalacji PV.
 • Optymalizacja struktury hybrydowych systemów zasilania typu słoneczno-wiatrowego podłączonych do sieci elektroenergetycznej (on-grid) lub pracujących wyspowo (off-grid), bez zasobników energii oraz z zasobnikami energii. Projektowanie i dobór elementów instalacji hybrydowych typu słoneczno-wiatrowego do lokalizacji geograficznej i odbiorników o znanych charakterystykach obciążenia.
 • Dobór elektrochemicznych magazynów energii do odbiorników charakteryzujących się dynamicznie zmiennym obciążeniem, takich jak pojazdy elektryczne oraz układy współpracujące z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej. Modelowanie pracy elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej, w szczególności akumulatorów kwasowo-ołowiowych, litowo-jonowych, superkondensatorów oraz systemów o konfiguracjach hybrydowych. Modelowanie stanu zużycia elektrochemicznych magazynów energii (akumulatorów kwasowo-ołowiowych, litowo-jonowych oraz superkondensatorów).
 • Analiza energochłonności pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem, zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Opracowywanie zadań optymalizacji urządzeń, układów i systemów elektrycznych.
 • Badania i analizy oddziaływań wolnozmiennych pól magnetycznych i elektrycznych na otoczenie (człowieka oraz technosferę) – pomiary pól.
 • Analizy pól elektromagnetycznych, świetlnych i sprzężonych. Pomiary i ocena zagrożeń polem elektromagnetycznym (kompatybilności elektromagnetycznej), w tym zagrożeń związanych z powstawaniem ładunku elektrostatycznego.
 • Symulacje rozkładu pola magnetycznego i elektrycznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną dla istniejących, modernizowanych i projektowanych obiektów.
 • Symulacje oddziaływania indukcyjnego napowietrznych linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne w miejscach istniejących i nowo projektowanych zbliżeń tras. Wykonanie pomiarów potencjałów na trasie rurociągu podziemnego w celu oceny skuteczności działania instalacji ochrony katodowej.
 • Badania testowe układów elektrycznych i elektronicznych, w tym instalacji elektrycznych.
 • Pomiary hałasu wytwarzanego przez urządzenia elektryczne.
 • Projektowanie, badania i programowanie mikroprocesorowych układów sterowania.
 • Projektowanie dedykowanych sterowników mikroprocesorowych, a także algorytmów sterowania dla sterowników PLC.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów nadzoru i monitoringu oraz systemów dla inteligentnych budynków.
 • Projektowanie mikroprocesorowych układów pomiarowych. Wykonywanie układów pomiarowych (wraz z dedykowanym oprogramowaniem) opartych o karty pomiarowe np. firmy National Instruments, MSDAQ i inne.
 • Opracowywanie modeli numerycznych układów i zjawisk w urządzeniach elektrycznych i energetycznych. Opracowywanie aplikacji komputerowych i internetowych. Optymalizacja w zakresie szeroko rozumianej techniki.
 • Badania, implementacja i rozbudowa aplikacji systemów sterowania i wizualizacji SCADA dla procesów przemysłowych i systemów wytwarzania energii elektrycznej.
 • Tworzenie aplikacji w językach: C# (WinForms, WPF, ASP.NET, ADO.NET, Xamarin), C++, Python, Matlab do dedykowanych obliczeń z zakresu szeroko rozumianej inżynierii elektrycznej (np. rozpływ mocy, modelowanie elementów systemu elektroenergetycznego, optymalizacja), bazodanowych (preferowane bazy MS SQL Server, MySQL i narzędzia ORM).
 • Sporządzanie ekspertyz dotyczących m.in. jakości oraz innowacyjności w zakresie energetyki odnawialnej, złożonych układów elektrycznych w tym oświetleniowych, systemów informatycznych OŹE. Opiniowanie wniosków z zakresu instalacji PV, systemów hybrydowych i zasobników energii.
 • Doradztwo w doborze, projektowaniu i optymalizacji rozwiązań układowych PV oraz hybrydowych układów zasilania, opiniowanie poprawności zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych pod względem technicznym i energetycznym, raporty ekonomiczne i oceny opłacalności inwestycji. Definiowanie wytycznych i zaleceń w zakresie projektowania i stosowania hybrydowych systemów zasilania typu słoneczno-wiatrowego dla energetyki odnawialnej.
 • Realizacja ekspertyz oraz doradztwo w zakresie eliminacji negatywnych oddziaływań w zakresie przegrzewanie się elementów ferromagnetycznych w otoczeniu urządzeń silnoprądowych.
 • Ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji oraz przyczyn powstawania uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych, badania efektywności i skuteczności uziemień, oddziaływania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na sieć zasilającą.
 • Opracowanie opinii i ekspertyz o innowacyjności systemów technicznych.

 

Oferta Zakładu Energoelektroniki i Sterowania:

Opracowania układów energoelektronicznych, pomiarowych i sterowania służących:

 • Poprawie jakości zasilania w tym energetyczne filtry aktywne (1- i 3-fazowe) o poprawionych wskaźnikach jakości prądu, układy FACTS, analizatory jakości energii elektrycznej.
 • Napędowi elektrycznemu w tym wyspecjalizowane elektryczne układy napędowe – o dużej dynamice i ograniczonym niekorzystnym oddziaływaniu na odbiornik (maszynę elektryczną) – w tej liczbie przekształtniki (SINVERTER) o sinusoidalnym napięciu wyjściowym.
 • Przetwarzaniu i magazynowaniu energii elektrycznej – w tym pochodzącej ze źródeł alternatywnych (tzw. OZE) w tym układy przekształtnikowe dla elektrowni wiatrowych, wodnych i solarnych o polepszonych wskaźnikach energetycznych (t.j. sprawności, jakości energii) z funkcjami magazynowania energii elektrycznej bazujących na akumulatorach Li-ION oraz superkondensatorach. Układy UPS. Zasilacze.
 • Zastosowaniu w sprzęcie specjalistycznym w tym generatory energetycznych sygnałów referencyjnych. Zasilacze aplikatorów pola magnetycznego dla magnetoterapii. Zasilacze zminiaturyzowane dla sprzętu mobilnego, wykorzystujące nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe SiC oraz GaN.

 

Oferta Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych:

 • Obliczanie rozkładu pola elektromagnetycznego w urządzeniach elektrycznych
 • Badania symulacyjne dynamicznych stanów pracy przetworników elektromechanicznych w ujęciu polowym
 • Opracowanie specjalistycznych systemów obliczeniowych do wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego w urządzeniach elektrycznych
 • Projektowanie i optymalizacja układów wykonawczych mechatroniki
 • Analiza sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, temperaturowych i pola prędkości cieczy w układach wykonawczych mechatroniki
 • Projektowanie i wykonanie przetworników z cieczą magnetoreologiczną : tłumików drgań, hamulców i sprzęgieł
 • Projektowanie maszyn elektrycznych specjalnych, pracujących w warunkach kriogenicznych, w tym również przetworników przeznaczonych do pracy w przestrzeni kosmicznej
 • Projektowanie i wykonanie energooszczędnych napędów elektrycznych ogólnego przeznaczenia oraz napędów dostosowanych do potrzeb górnictwa i pojazdów elektrycznych, w tym silników o rozruchu bezpośrednim oraz maszyn synchronicznych wielofazowych o zwiększonej niezawodności
 • Projektowanie i wykonanie stanowisk i układów mikroprocesorowych do badania urządzeń mechatronicznych
 • Badanie kompatybilności elektromagnetycznych maszyn elektrycznych i układów mechatronicznych
 • Pomiar pól elektromagnetycznych
 • Badania materiałów magnetycznych
 • Badania drgań i hałasu urządzeń elektrycznych
 • Badania diagnostyczne maszyn elektrycznych
 • Projektowanie i wdrażanie systemów diagnostyki, wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji i zaawansowane metody przetwarzania sygnałów
 • Ekspertyzy w zakresie analizy uszkodzeń maszyn elektryczny, kompatybilności elektromagnetycznej i  badania przetworników elektromechanicznych

 

Oferta Zakładu Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej:

 • Sprawdzanie mierników wielkości elektrycznych (kalibrator 5500A Fluke).
 • Ocena niepewności wyniku pomiaru, budowanie budżetu niepewności.
 • Diagnostyka termowizyjna (kamery E-50 Flir i v50 VigoCAM).
 • Badania jakości układów elektronicznych i elektrycznych.
 • Dokładne pomiary wielkości RLC (miernik HMB 118  Hameg).
 • Pomiary mocy i energii promienistej za pomocą zestawu optoelektronicznego KB-10114.
 • Badania jakości energii elektrycznej.
 • Testowanie analizatorów jakości energii elektrycznej.
 • Wykrywanie uciążliwych odbiorników energii elektrycznej.
 • Badanie wpływu zakłóceń w napięciu zasilającym na pracę odbiorników (generator Chroma 61502).
 • Pomiary spektrofotometryczne i spektrometryczne (C9406GC 900-1700 nm i C10082CA 200-800 nm, prod. Hamamatsu).
 • Pomiary napięć, prądów i mocy z wykorzystaniem oscyloskopów DPO7104 i TPS2024.
 • Badanie układów elektrycznych i elektronicznych w komorze termicznej (komory ILW115-T TOP od -10°C do +70°C, HERAEUS 7000 T6P od temperatury otoczenia do +250°C).
 • Małoseryjny montaż powierzchniowy i przewlekany elementów elektronicznych.
 • Projektowanie, budowa i testowanie elektronicznych i optoelektronicznych urządzeń pomiarowo-kontrolnych.
 • Projektowanie, budowa i testowanie układów sterowania opartych na sterownikach PLC i panelach HMI.
 • Specjalistyczne szkolenia dotyczące wzorcowania, testowania i eksploatacji diagnostycznej aparatury pomiarowej.
 • Ekspertyzy i analizy danych pomiarowych.