INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
Historia

Historia Instytutu ściśle związana jest z Poznańską Szkołą Elektrotechniki i sięga aż roku 1929, kiedy to powołano Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Kierownikiem ówczesnego  Wydziału Elektrycznego został inż. Bazyli Iwaniuk-Kowalczuk.
Pierwsi absolwenci Szkoły uzyskali dyplom technologa elektryka już w styczniu 1932 roku. Szkoła zlokalizowana była przy ulicy Kluczborskiej i Rynku Wildeckim, tj. przy dzisiejszym Placu Marii Skłodowskiej-Curie. W 1939 roku, w budynkach PWSzBMiE rozpoczęła działalność niemiecka StaatsIngeniurschule.
Bezpośrednio po zakończeniu wojny, już w lutym 1945 roku, rozpoczęły się starania o utworze-nie akademickiej uczelni technicznej, a jesienią 1945 roku PWSzBMiE została przemianowana w Szkołę Inżynierską - trzyletnią wyższą uczelnię typu półakademickiego, z trzema wydziałami: mechanicznym, elektrycznym i budownictwa z oddziałem architektury.
Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z 1952 roku zmieniło całkowicie strukturę organizacyjną Szkoły Inżynierskiej. W myśl tego zarządzenia miejsce dotychczasowych zakładów zajęły powołane katedry, a więc jednostki naukowo-dydaktyczne typowe dla szkół akademickich. Systematycznie rozwijała się kadra samodzielnych pracowników nauki.
Aktem prawnym była uchwała Rady Ministrów z 1955 roku, mocą której Szkoła Inżynierska została przekształcona w uczelnię akademicką - Politechnikę Poznańską. Rok akademicki 1955/56 był pierwszym rokiem akademickiej Uczelni technicznej Poznania i Wielkopolski. Wy-działów, wówczas w Politechnice, było cztery, a Wydział Elektryczny był jednym z nich. W skład Wydziału Elektrycznego wchodziło 10 Katedr oraz utworzony w grudniu 1967 roku Międzywydziałowy Instytut Nowych Źródeł Energii.
W roku 1970 w związku z wprowadzeniem struktury instytutowej, w Uczelni zaszły poważne zmiany. W miejsce katedr utworzono Instytuty. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej z chwilą utworzenia w 1970 roku był jednym z trzech Instytutów wchodzących w skład Wydziału Elektrycznego. Instytut powstał w wyniku połączenia pięciu jednostek organizacyjnych:

  •     Katedry Podstaw Elektrotechniki,
  •     Katedry Elektryfikacji Rolnictwa,
  •     Katedry Maszyn Elektrycznych,
  •     Katedry Napędów Elektrycznych
  •     Zakładu Techniki Świetlnej i Instalacji Elektrycznych.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej został były kierownik Zakładu Techniki Świetlnej - prof. dr hab. inż. Mieczysław Banach (1970-1981). Funkcję tę sprawowali także: prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein (1981-1991), prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski (1991-2002 oraz 2008-2019), prof. dr hab. inż. Konrad Skowronek (2002-2008) oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg (2019-2020).
W roku 2006 Instytut w wyniku przeprowadzonych zmian strukturalnych został przemianowa-ny na Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej PP. Obecnie znajduje się on w strukturach Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. Funkcję Dyrektora Instytutu pełni dr hab. inż. Cezary Jędryczka, a w skład Instytutu wchodzą następujące zakłady:

  •     Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
  •     Zakład Energoelektroniki i Sterowania,
  •     Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych,
  •     Zakład Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej.