Data dodania

Horyzont 2020

Laboratorium autonomicznych samochodów, projektu ROSIN EDUCATIONAL PROJECT

Celem projektu jest przygotowanie programu dydaktycznego, który ilustruje podstawy środowiska ROS w zastosowaniach obejmujących elementy sterowania, nawigacji i percepcji robotów autonomicznych (w tym samochodów autonomicznych). Planowane jest wykonanie nowego zestawu platform mobilnych wyposażonych w wydajne jednostki obliczeniowe wraz z oprogramowaniem oraz opracowanie materiałów dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia krótkich kursów z zakresu robotyki mobilnej. Eksperymenty z pojazdem stanowiącym kompletny system robotyczny mają na celu zapoznanie się uczestników kursów z narzędziami programistycznymi ROS, jego ekosystemem pakietów oraz wybranymi praktycznymi problemami dotyczącymi pojazdów autonomicznych. Podejście dydaktyczne użyte w projekcie jest zgodne z paradygmatem uczenia się przez działanie.

Z założenia program dydaktyczny opracowany w ramach projektu skierowany będzie do następujących grup odbiorców: studentów PUT, lokalnych przedstawicieli przemysłu, uczniów i hobbystów.

Numer projektu: 0211/PRKE/6430

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Okres realizacji: 2020-06-01 - 2021-06-30


Smart4all - Selfsustained cross border customized cyberphysical system experiments for capacity

Projekt realizowany w konsorcjum z 24 innymi podmiotami  będącymi jednostkami naukowymi. Koordynacja Projektu  należy do University of Peloponnese Electrical & Computer Engineering Department Patra w Grecji. Projekt Smart4all buduje potencjał wśród europejskich interesariuszy poprzez rozwój samowystarczalnych, transgranicznych eksperymentów, które przenoszą wiedzę i technologię między środowiskiem akademickim a przemysłem.

Konsorcjum Smart4all składa się z dwudziestu pięciu (25) wysoce kompetentnych partnerów obejmujące szeroki zakres wiedzy i doświadczenia, począwszy od uniwersytetów po centra badań i innowacji cyfrowych dla innowacyjnych MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Projekt zakłada wykonanie osiemdziesięciu ośmiu (88) eksperymentów aplikacyjnych Pathfinder transferu wiedzy i technologii, w ramach których zdefiniowano trzy starannie przemyślane typy PAE, z których każdy oferuje unikalne cechy lub korzyści:

  1. Eksperymenty transferu wiedzy (KTE), które obejmują nowatorski rodzaj eksperymentów pozwalających na zaprezentowanie, przetestowanie mniejszych projektów lub mniej dojrzałych  pomysłów, a tym samym znalezienia podatnego gruntu  do rozwoju i ujawnienia swojego potencjału produktowego,
  2. Skoncentrowane eksperymenty transferu technologii (FTTE), skupianie się na jednym z czterech zdefiniowanych obszarów niedoreprezentowanych, da możliwość tworzenia synergii, przyspieszenia kontaktów między dostawcą technologii, a  użytkowników CLEC CPS i technologii IoT. Wszystkie te kierunki i narzędzia
    mają na celu w szczególności wzmocnienie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji poprzez eksperymenty i testy zaaranżowane przez DIH Smart4all
  3. Międzydomenowe eksperymenty tranfseru technologii (CTTE) będą ukierunkowane na bardziej złożone multidyscyplinarne transfery i produkcję nowatorskich technologii CLEC CPS i IoT na szersze rynki.

Numer projektu: 0211/PRKE/6428

Kierownik projektu: prof. dr inż. hab. Adam Dąbrowski

Okres realizacji: 01.01.2020- 31.12.2023


SubTerranean Haptic InvestiGator (THING)

Celem projektu jest budowa systemu percepcji i sterowania robotem kroczącym co umożliwi wykonywanie zadań inspekcyjnych w kopalniach podziemnych i kanałach. Opracowano projekt nowej stopy dla robota kroczącego oraz algorytmy percepcji otoczenia przy pomocy wizji i dotyku. W projekt zaangażowane są (oprócz jednostek naukowych) dwie małe firmy spin-off Uniwersytetu w Pizie i Politechniki w Zurychu. Będą się one zajmowały komercjalizacją rozwiązań opracowanych w projekcie. Dodatkowo w konsorcjum uczestniczą też przedstawiciele użytkowników końcowych: Instytut Badawczy KGHM Cuprum oraz miasto Zurych.

Numer projektu: GA 780883

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Walas

Okres realizacji: 2018-01-01  -  2021-09-30

https://thing-h2020.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/780883


Robotic tEchnologies for the Manipulation of cOmplex DeformablE Linear objects  (REMODEL)

Projekt skupia się na operowaniu miękkimi materiałami z wykorzystaniem robotów. Wymagane będzie zbudowanie systemu sterowania, który będzie bardzo czuły, dokładny i szybki, aby zapobiec niepożądanym nieodwracalnym odkształceniom i uszkodzeniom. Projekt REMODEL stworzy nowe możliwości w procesach produkcji wymagających intensywnych prac ludzkich, takich jak procesy związane z kablami i przewodami, gdzie zadania związane z trasowaniem i dopasowaniem wymagają zaawansowanych technik obsługi. Zdolność robotyczna REMODEL wpłynie na kilka scenariuszy produkcji, w których praca człowieka jest powszechnie stosowana ze względu na złożoność obiektów, materiałów i zadań manipulacyjnych, charakteryzujących się nieprzewidywalną konfiguracją początkową, jak również dużą odkształcalnością i plastycznością.

Numer projektu: GA 870133

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Walas

Okres realizacji: 2019-11-01  -  2023-10-30

https://remodel-project.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/870133


 

PL