Regulamin rady

Regulamin

Rady Interesariuszy Zewnętrznych

powołanej w dniu 22.03.2022 r.

przez Dziekana Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechniki Poznańskiej

 

§ 1

Rada Interesariuszy Zewnętrznych,  stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne powoływane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki.

§ 2

W skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych wchodzą osoby posiadające wieloletnie  doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania oraz innowacyjnych technologii, przedstawiciele organów państwowych i organów samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele pracodawców reprezentujący otoczenie gospodarcze w regionie.

§ 3

Zadaniem Rady Interesariuszy Zewnętrznych jest doradztwo i wspieranie władz w kształtowaniu współpracy między Wydziałem a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności:

  • pomoc w transferze nowo opracowanych technologii i rozwiązań,
  • sugerowanie nowych kierunków badań zorientowanych na aktualne potrzeby regionu,
  • doradztwo w zakresie aktualizacji treści kształcenia związanych z zagadnieniami o charakterze praktycznym, na kierunkach studiów prowadzonych przez WARiE,
  • konsultowanie kierunków działania WARiE w zakresie jakości kształcenia, stymulowania nowych i kreatywnych form oraz metod realizacji procesu kształcenia,
  • działanie na rzecz intensyfikacji kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami WARiE a pracownikami instytucji działających na rynku pracy.

§ 4

Rada Interesariuszy Zewnętrznych wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Dziekana WARiE. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Dziekana.

§ 5

Powiadomienia o posiedzeniu Rady Interesariuszy Zewnętrznych przesyłane są  pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

Zgłoszone opinie i sugestie dokumentuje się poprzez sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2022 r.


Regulamin Rady Interesariuszy Zewnętrznych:  pdf