Pozostałe projekty

AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)

Projekt nr RPWP.01.01.00-30-0001/19-00 pt. „AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” dla Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 6 765 000,00 zł

Projekt „SONSOS” realizowany jest na terenie lotniska w Kąkolewie, powiat grodzki, gmina Grodzisk Wielkopolski.

Przedmiotem projektu jest budowa i zakup infrastruktury B+R w celu zwiększenia potencjału Politechniki Poznańskiej w innowacyjnych obszarach badawczych tj. konstrukcje dla ultra precyzyjnego, dynamicznego sterowania i ich zastosowania, algorytmy precyzyjnego sterowania z dużą precyzją i dynamiką ruchu oraz algorytmy i zarządzanie aparaturą obserwacyjną dla obserwacji pojedynczych obiektów i ich grup (identyfikacja, śledzenie trajektorii).

Projekt zakłada budowę stacjonarnego polowego stanowiska obserwacji obiektów satelitarnych na wydzielonej powierzchni terenu na lotnisku w Kąkolewie, składającego się z dwóch identycznych kopuł astronomicznych dla prowadzenia działalności B+R w zakresie opracowania, wykonania, testowania i walidacji robotów pozycjonujących do zastosowań w konstrukcjach astronomicznych (montaże teleskopów) oraz zakup urządzeń i elementów aparatury badawczo-rozwojowej:

  • zestaw optyczny teleskopu szerokokątnego z polem obserwacji 7 stopni;
  • robot horyzontalny modułowy (montaż astronomiczny teleskopu w układzie horyzontalnym) o dwóch stopniach swobody (napęd bezpośredni, urządzenia kodujące) dla obsługi urządzeń aparatury obserwacyjnej;
  • specjalizowany układ sterowania (goniometryczny układ pozycjonowania) do robota horyzontalnego modułowego;
  • zestaw kamer 4kx4k z matrycą wysokiej rozdzielczości do zestawu optycznego teleskopu szerokokątnego;
  • zestaw jednostek akwizycji danych (komputery w wykonaniu przemysłowym do akwizycji danych obrazowania z kamer 4Kx4K;
  • zestaw aparatury do realizacji prac B+R (elementy komunikacji laserowej – nadajnik i odbiorniki);
  • zestawy zasobów informatycznych

Dodatkowo planowany jest zakup licencji oprogramowania do sterowania kopułą astronomiczną i zarządzania aparaturą obserwacyjną i prowadzeniem obserwacji (sterowanie lokalne i zdalne, funkcja dostępu zdalnego).

Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0001/19-00

Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. inż. Dariusz Pazderski

Okres realizacji: 2021-09-01 - 2023-12-31


Nowoczesne materiały dla miękkich siłowników elektroaktywnych

Grant realizowany przy współpracy z Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska).

Rozwój systemów automatyki i robotyki prowadzi do potrzeby wytwarzania coraz bardziej zaawansowanych systemów wykonawczych. W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają miękkie siłowniki, które w odróżnieniu od klasycznych siłowników, jak na przykład silników elektrycznych, są elastyczne. Umożliwia to ich zastosowanie w systemach wymagających delikatności, takich jak roboty współpracujące z człowiekiem. Pożądane cechy, jak miękkość, elastyczność, odpowiedni kształt, zapewniają materiały polimerowe. Celem tego projektu jest budowa oraz poznanie własności materiałów, takich jak dielektryczny polimer oraz magnetoelastomer, do budowania siłowników w szczególności dla zastosowań w miękkiej robotyce.

Numer projektu: 0211/SIGR/6434

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Bernat

Okres realizacji: 09-04-2021 - 09-10-2022


CODE FOR GREEN

Code For Green® autorski program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych Finansowany jest ze środków fundacji "Terre des hommes" oraz "Volkswagen Belegschaftsstiftung”. Program adresuje potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie edukacji na temat przyrody, ochrony środowiska oraz technologii cyfrowych. Dzieje się to poprzez działania wspierające powrót dzieci do głębokiego doświadczania przyrody oraz zbudowanie w nich postawy aktywnej wobec technologii informatycznych. Młodzież uczy się jak rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą nowych technologii i programowania. Sercem programu są Pracownie Code for Green, które działają w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu, Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, Ósmym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem współpracy w ramach Projektu ze strony Politechniki jest:

  • Wspólna promocja Projektu m.in. poprzez wzajemną komunikację na temat współpracy odnośnie zakresu Projektu, warsztatów i wsparcia mentoringowego pracowników Politechniki skierowanego do nauczycieli biorących udział w Projekcie; włączenia Projektu do działań Politechniki na rzecz zachęcenia dziewcząt do rozwijania się i nauki na Politechnice w obszarach STEM, a także wzajemnego korzystania ze znaków graficznych.

  • Organizacja zajęć dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez prowadzenie przez pracowników Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej zajęć w salach Instytutu w ramach Projektu.

  • Koordynację merytoryczną i sprawowanie nadzoru pracowników Politechniki nad przebiegiem Projektu.

Numer projektu: 0211/KISZ/2020

Kierownik projektu: dr inż. Adam Turkot

Okres realizacji: 2020-11-01 - 2022-08-01


MBZIRC2020 CVAR-UPM/ SRLab-UPO/ UAVRG-PUT Team

2020-MBZIRC-10 "Mohammed Bin Zayed International Robotics Challenge Sponsorship" (grant z Khalifa University). Promocja Politechniki Poznańskiej w środowisku naukowym poprzez udział w finale prestiżowych zmagań robotycznych.

Realizacja zadań badawczych na mocy umowy zawartej z Khalifa University w ramach konsorcjum SkyEye Team złożonego z CVAR (Computer Vision and Aerial Robotics) 
z Universidad Politécnica de Madrid (UPM) – lider projektu oraz Universidad Pablo Olavide (Sewilla, Hiszpania) oraz Politechniki Poznańskiej. Projekt zakończony zdobyciem brązowego medalu w Grand Challenge w trakcie finałów The Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge, w lutym 2020 roku w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie w zespół SkyEye Team (uczestniczący w Challenge 1 i 3) połączył siły z French National Center for Scientific Research (CNRS) w Challenge 2.

Numer projektu: 0214/PRKE/9483

Kierownik projektu: dr hab.  inż. Wojciech Giernacki, prof. PP

Okres realizacji: 2018-07-01 - 2020-04-30

https://cvar-upm.github.io/misc/2020/03/05/mbzirc.html