Data dodania

01.07.2022
dr inż. Piotr Kuwałek oraz dr inż. Michał Nowicki laureatami stypendium Ministra

Dr inż. Piotr Kuwałek oraz dr inż. Michał Nowicki laureatami stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców!

W terminie od 1 do 31 grudnia 2021 r. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawili Ministrowi Edukacji i Nauki 1719 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą określoną w:

  • art. 360 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków.

W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom.

Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej dyscyplinie.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o przyznanie stypendium. Podmioty te zostaną powiadomione o czynnościach, jakie należy podjąć w celu zawarcia umów z młodymi naukowcami dotyczących wypłaty stypendiów.

Stypendia otrzymają młodzi naukowcy, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 29 czerwca 2022 r., posiadali status młodego naukowca – zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium Ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku.

Szczegółowa punktacja wniosku zostanie udostępniona w systemie informatycznym „Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania” (ZSUN/OSF) – po wysłaniu ww. decyzji.

Do postępowań w sprawach stypendiów ministra stosowane są przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 10, art. 35–37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a–96n, dotyczących m.in. obowiązku informowania o uprawnieniach do czynnego udziału strony w postępowaniu, terminów załatwiania spraw administracyjnych, ponagleń czy mediacji.

Pełna treść ogłoszenia: link

PL