Ministerstwo Edukacji i Nauki

Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt międzywydziałowy Politechniki Poznańskiej. Pracownicy Instytutu Automatyki i Robotyki  realizują 5 podzadań. Nadzór merytoryczny nad podzadaniami sprawują: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski (podzad. 4.5, 4.6), dr. hab. inż. Dariusz Pazderski (podzad. 4.12, 4.13) i dr inż. Bartłomiej Krysiak (podzad. 4.14).

Podzadanie 4.5 -  Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych

Celem podzadania 4.5 jest przygotowanie do wdrożenia prototypu platformy pomiarowej do badania jakości działania lamp lotniskowych drogi startowej, kołowania i strefy przyziemienia

 Zadania:

1) Adaptacja przyczepy samochodowej do potrzeb systemu pomiarowego - realizacja na podstawie uproszczonego prototypu przyczepy opracowanej na Politechnice Poznańskiej w latach 2018-2019.

2) Modyfikacja komputerowego systemu pomiarowego poprzez zastąpienie minikomputera Raspberry Pi komputerem przemysłowym oraz rozbudowa systemu geolokalizacji i zdalnej transmisji danych. Zadanie 1 i 2 obejmuje dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (w tym przypadku port lotniczy Poznań Ławica).

3) Modyfikacja matrycy pomiarowej w celu zwiększenia szybkości akwizycji.

4) Seria badań kontrolnych w porcie lotniczym.

5) Certyfikacja poprawności pomiaru intensywności świecenia.

Rezultatem projektu ma być opracowanie innowacyjnego systemu, wspomagającego proces kontroli poprawności działania oświetlenia pasa startowego, dróg kołowania i stref przyziemienia, a dzięki temu w efektywny sposób oceniać konieczność wymiany zużytych bądź uszkodzonych lamp, niezbędnych do utrzymania zdolności do wykonywania operacji lotniczych przez port

Produkty: Prototyp przedwdrożeniowy platformy pomiarowej do badania jakości działania lamp lotniskowych, mogąca generować raporty charakterystyk światłości poszczególnych lamp oraz poprawnie klasyfikować potrzebę ich wymiany.

Potencjalni odbiorcy: Porty lotnicze poszukujące innowacyjnych jak również ekonomicznych rozwiązań w celu spełnienia wymogów agencji lotniczych w zakresie kontroli oświetlenia zagłębionego w płaszczyzny lotniskowe.

Podzadanie 4.6 - System zdalnego pobierania próbek do monitorowania czystości powietrza i wody

Celem podzadania 4.6 jest wdrożenie narzędzia zdalnie sterowanego do poboru próbek środowiskowych z miejsc szczególnie trudno dostępnych w celu monitorowania jakości powietrza i wody

Zadania:

1. Przystosowanie urządzenia sterowanego zdalnie (bezzałogowego statku powietrznego) do poboru próbek środowiskowych, pomiaru sensorycznego wybranych danych

2. Zainstalowanie urządzeń specjalistycznych: kamery do obrazowania miejsca poboru, urządzenia do tłoczenia próbek powietrza i zbiornika do próbek wody

3. Uruchomienie narzędzia sterującego i zbierającego dane, sensorów podstawowych parametrów środowiska

Rezultatem projektu ma być pozyskiwanie próbek środowiskowych do badań laboratoryjnych w celu systematycznego monitorowania miejsc szczególnie zanieczyszczonych i trudno dostępnych

Potencjalni odbiorcy: Specjalistyczne służby monitorujące jakość środowiska, służby ratownicze przy awariach ekologicznych, policja i służby miejskie odpowiedzialne za ukaranie „trucicieli”, stacje sanitarno-epidemiologiczne, służby meteorologiczne, uczelnie

Podzadanie 4.12 - Badania przedwdrożeniowe systemu obserwacyjnego SkyLab

Cel: badania przedwdrożeniowe robota mobilnego do zadań transportowych w środowisku przemysłowym

Zadania:

1) Zwiększenie stopnia autonomii ruchu poprzez zastosowanie nowych technik percepcji, nawigacji i planowania ruchu

2) Implementacja metod sztucznej inteligencji w integracji danych sensorycznych otoczenia robota mobilnego

3) Modyfikacja architektury układu sterowania robotem mobilnym w celu uzyskania zgodności ze standardami urządzeń automatyki przemysłowej w celu zapewnienia szybkiej implementacji zadań ruchowych, niezawodności pracy i dużego stopnia modułowości systemu

4) Poprawa klasy bezpieczeństwa pracy robota mobilnego w celu implementacji działań robota w warunkach przemysłowych

5) Opracowanie metod sterowania ruchem robota w celu zapewnienia odpowiedniej interakcji robota z człowiekiem

Rezultaty: Wytworzenie urządzenia umożliwiającego realizację zadań transportowych w warunkach bliskiego kontaktu z człowiekiem poprzez modyfikację konstrukcji i układu sterowania istniejącego robota mobilnego.

Produkty: Autonomiczny robot mobilny do realizacji transportu komponentów produkcyjnych o masie do 100 kg w uwzględnieniem interakcji z człowiekiem

Potrzeby: Automatyzacja procesów produkcyjnych w przestrzeni pracy człowieka, zapewnienie bezpiecznych autonomicznych rozwiązań transportowych z uwzględnieniem zmienności  środowiska i interakcji z człowiekiem

Koszty: Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrożenie

Potencjalni odbiorcy: firmy produkcyjne wymagające zautomatyzowanej logistyki transportowej, firmy zajmujące się automatycznym dozorem przestrzeni halowych, firmy wymagające autonomicznego transportu w pomieszczeniach w warunkach szkodliwych, jednostki badawcze

Podzadanie 4.13 - Badania przedwdrożeniowe goniometru

Cel: opracowanie układu korekty osi optycznej teleskopu (goniometru) w celu zapewnienia szerszego pola obserwacji obiektów kosmicznych

Zadania:

1) Ocena sztywności konstrukcji mechanicznej układu korekcji osi optycznej teleskopu i realizacja zmian projektowych w celu poprawy parametrów mechanicznych

2) Weryfikacja wewnętrznego układu pomiarowego kątów w odniesieniu do wzorca zewnętrznego w celu opracowaniu modelu do korekcji precyzji naprowadzania teleskopu na obiekt

3) Badania stabilności pracy goniometru dla przypadku różnych konfiguracji montażu paralaktycznego (konfiguracja pionowa i pozioma osi rektascensji)

4) Optymalizacja kosztów produkcji w celu zapewnienia konkurencyjności rozwiązania

Rezultaty: Opracowanie nowego typu urządzenia do korekcji osi optycznej teleskopu

Produkty: Kompaktowy goniometr umożliwiający obserwację z użyciem wielu teleskopów na pojedynczym montażu

Potrzeby: Możliwość wykorzystania wielu teleskopów na pojedynczym montażu do akwizycji obrazu ciał niebieskich w celu zapewnienia dużego pola widzenia

Koszty: Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrożenie

Potencjalni odbiorcy:  astronomowie, firmy komercyjne zajmujące się obserwacjami obiektów NEO, jednostki badawcze

Podzadanie 4.14 - Inteligentny system sterowania robotem mobilnym

Cel: badania przedwdrożeniowe robota mobilnego do zadań transportowych w środowisku przemysłowym

Zadania:

1) Zwiększenie stopnia autonomii ruchu poprzez zastosowanie nowych technik percepcji, nawigacji i planowania ruchu

2) Implementacja metod sztucznej inteligencji w integracji danych sensorycznych otoczenia robota mobilnego

3) Modyfikacja architektury układu sterowania robotem mobilnym w celu uzyskania zgodności ze standardami urządzeń automatyki przemysłowej w celu zapewnienia szybkiej implementacji zadań ruchowych, niezawodności pracy i dużego stopnia modułowości systemu

4) Poprawa klasy bezpieczeństwa pracy robota mobilnego w celu implementacji działań robota w warunkach przemysłowych

5) Opracowanie metod sterowania ruchem robota w celu zapewnienia odpowiedniej interakcji robota z człowiekiem

Rezultaty: Wytworzenie urządzenia umożliwiającego realizację zadań transportowych w warunkach bliskiego kontaktu z człowiekiem poprzez modyfikację konstrukcji i układu sterowania istniejącego robota mobilnego

Produkty: Autonomiczny robot mobilny do realizacji transportu komponentów produkcyjnych o masie do 100 kg w uwzględnieniem interakcji z człowiekiem

Potrzeby: Automatyzacja procesów produkcyjnych w przestrzeni pracy człowieka, zapewnienie bezpiecznych autonomicznych rozwiązań transportowych z uwzględnieniem zmienności środowiska i interakcji z człowiekiem

Koszty: Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrożenie

Potencjalni odbiorcy:firmy produkcyjne wymagające zautomatyzowanej logistyki transportowej, firmy zajmujące się automatycznym dozorem przestrzeni halowych, firmy wymagające autonomicznego transportu w pomieszczeniach w warunkach szkodliwych, jednostki badawcze

 

Numer projektu: 0614/MNSW/2948-04

Kierownik projektu: prof. dr inż. hab. Michał Wieczorowski

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

 


Premia na horyzoncie

Środki finansowe przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z Politechniką Poznańską , biorących udział w projekcie „Smart4all” w ramach programu Horyzont 2020.

 

Numer projektu: 0211/MNSW/6431

Kierownik projektu: prof. dr inż. hab. Adam Dąbrowski

Okres realizacji: 29.05.2020 – 31.12.2023


Modułowy Dynamiczny System Obserwacji Optycznych "MDSO^2"

Projekt MDS dotyczy opracowania innowacyjnego stanowiska badawczego, na które składa się: autorski montaż astronomiczny o dużej dynamice ruchu, wyposażony w napędy bezpośrednie, zdolny do utrzymania teleskopu klasy 1-metrowej lub zestawu teleskopów szerokokątnych, specjalizowany układ sterowania i wysokorozdzielcze  przetworniki wizyjne. Aparatura wytworzona w ramach projektu pozwoli na badania nowych algorytmów sterowania ultraprecyzyjnymi napędami o dokładności znacznie przekraczającej wymagania stawiane przez klasyczne zastosowania w astrofizyce.  Ponadto zapewni modułowość ułatwiającą prowadzenie prac badawczych nie tylko w zakresie obserwacji obiektów niebieskich, ale także śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych. Szczególnie istotna jest interdyscyplinarność projektu – łączy on w sobie takie dyscypliny naukowe jak: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz astronomia. Unikatowe cechy mechaniczne zaprojektowanego urządzenia oraz zastosowana architektura oprogramowania, umożliwią prowadzenie prac badawczych związanych z namierzaniem celów i ich precyzyjnym śledzeniem.

Słowa kluczowe: obserwacje optyczne, serwomechanizmy wizyjne, precyzyjne algorytmy sterowania.

 

Numer projektu: 7034/IA/SP/2019

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski/ dr hab. inż. Dariusz Pazderski

Okres realizacji: od 09.2019 do 12.2023


"Fasciculi Mathematici" publikacja czasopisma w internecie oraz digitalizacja tomów z lat 1995-2004 w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich.

Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych     

Realizacja zadań:

  1. digitalizacja tomów Fasciculi Mathematici z lat 1995-2004,

  2. publikacja tomów w latach 2019 i 2020 oraz zamieszczenie artykułów z tych tomów w na stronie internetowej czasopisma,

  3. wdrożenie kodeksu postępowania etycznego.

Główny cel:

  1. podniesienie poziomu naukowego czasopisma Fasciculi Mathematici,

  2. zwiększenie dostępności do artykułów publikowanych w czasopiśmie Fasciculi Mathematici poprzez zapewnienie otwartego dostępu przez sieć Internet do bieżących tomów czasopisma oraz do numerów z wcześniejszych lat.

 

Numer projektu: 0213/MNSW/1037

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Migda

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2020