Drukuj

Stypendia, Dom Studenta

Wpisane przez Administrator FEE :: [czwartek, 17, listopad 2011 10:26] Ostatnio zmienione przez Kinga Musiał :: [poniedziałek, 06, listopad 2017 08:03]

 

Listy przyznanych stypendiów Wydziału Elektrycznego
na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018:

pdf plik pdf. (lista studentów studiów stacjonarnych)
pdf plik pdf. (lista studentów studiów niestacjonarnych) 
pdf plik pdf. (studia doktoranckie)


 

Poznań, dnia 18.09.2017 r.

 

HARMONOGRAM AKCJI STYPENDIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

 

Szczegółowe informacje w pliku PDF - pdf
 

 

Drodzy Studenci!,

Niniejszym informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania pomocy na sfinansowanie zakwaterowania w domu studenckim Politechniki Poznańskiej przez studentów oraz doktorantów cudzoziemców realizujących studia  na zasadach odpłatności (zarówno w j. polskim jak i j. angielskim).


Termin składnia wniosków!

Wnioski należy złożyć w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w terminie do 30 września br.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Załączniki:

Informacja - DOCX

Regulamin - PDF

Wniosek - DOCX

 

Dear Students/ Doctoral Students,

We would  like to annouce the opportunity to apply for financial support covering accomodation costs.
ONLY foreigners admitted on the fee paying basis!!!


DEADLINE!

The applications should be submitted to LLL & Education Office till 30 th September. 

Documents provided after the deadline will not be taken into consideration


Attachments:

Information - DOCX

Regulations - PDF

Application - DOCX

  


 Ubezpieczenie NNW studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2017/2018.

Szczegółowe informacje: https://www.put.poznan.pl/pl/finanse-i-stypendia/ubezpieczenie-nnw

Składka na ubezpieczenie nie będzie w roku akademickim 2017/2018 pobierana z przyznanej pomocy materialnej! 


Rok akademicki 2017/18

   Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej
http://www.put.poznan.pl/studia/pomoc_materialna_studenci

 

Wzór wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o pomoc materialną
Politechniki Poznańskiej:
 

a) Stypendium socjalne:  

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wypełnia student),

 • załącznik nr. 5 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej (wypełnia student),

 • załącznik nr. 6 i 7 - wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny,

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2016 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć student oraz każdy pełnoletni członek rodziny studenta, rodzice),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające przychód i stopę procentową ryczałtu bądź karty podatkowej osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową w 2016 roku,

 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS), dotyczącej opłaconej składki zdrowotnej w 2016 r.,

 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta
  w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  w 2016 r.,

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania,

 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego
  w roku 2016
  , wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2016 r. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej,

 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników),

 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2016 r. wg załącznika nr 7,

 • kopię (oryginał do wglądu) aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją,

 • kopię (oryginał do wglądu) zupełnego aktu urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany,

 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym bądź niepełnoletnich do 18 roku życia (kopię, oryginał do wglądu),

 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej,

 • akt małżeństwa studenta,

 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2016 r; (np. świadczenie rodzicielskie, zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny,  itp.),

 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta,

 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej,

 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2016 r.,

 • jeżeli w trakcie i  po roku 2016 dochody rodziny uległy zmianie tzn. utrata bądź uzyskanie dochodu, należy złożyć dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
  (patrz --->
  Regulamin przyznawania pomocy materialnej PP)

b) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 

 • załącznik nr. 9,

 • do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. 

 c) Zapomoga losowa:  

 • załącznik nr. 12,

 • do wniosku należy dołączyć wszelką dokumentację uzasadniającą swoją prośbę
  o przyznanie zapomogi,

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. 

d) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:  

 • załącznik nr. 11,

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. 

e) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (1 rok, pierwszego stopnia):  

 • załącznik nr. 10,

 • do wniosku należy dołączyć kopię Świadectwa Dojrzałości oraz kopię dekretu potwierdzającego status laureata lub dokument potwierdzający status finalisty danej olimpiady lub konkursu - (do wglądu oryginały),

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

Załącznik nr. 13 - oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych (dotyczy osób, które jeszcze nie korzystały ze świadczeń z pomocy materialnej).

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana Wydziału Elektrycznego:

1. Jeżeli rodzice studenta wnioskującego o stypendium socjalne, rozliczali się z Urzędem Skarbowym wspólnie, to na zaświadczeniu muszą być wyszczególnione dochody osobno dla podatnika i osobno dla współmałżonka.

2. Akt urodzenia rodzeństwa niepełnoletniego należy składać co roku.

3. Przynosząc kserokopię dokumentów należy przedłożyć również do wglądu oryginał.

4. Dokumenty załączone do wniosku o stypendium socjalne proszę składać w koszulkach foliowych.


 
Pomoc materialna DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2017/2018
 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej
Pomoc materialna DLA DOKTORANTÓW w roku akademickim 2017/2018
 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej https://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-doktoranci
 

 Opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich PP
Zarządzenie nr 31 Rektora PP z 19 sierpnia 2013 r. plik .pdf
Zarządzenie nr 29 Rektora PP z 11 września 2014 r. plik .pdf
Zarządzenie nr 10 Rektora PP z 15 czerwca 2016 r. plik .pdf

Informacje dodatkowe
Dokumenty wypełnione nieprawidłowe lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zaświadczenia należy drukować dwustronnie.

strzalka_gora powrót do góry strony
 
stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Kategorie Stypendia
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.