Drukuj

Informacja dla studentów o terminach uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Wpisane przez Administrator FEE :: [środa, 06, czerwiec 2018 09:59] Ostatnio zmienione przez Administrator FEE :: [środa, 06, czerwiec 2018 10:02]

Informacja dla studentów o terminach uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów
w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Uprzejmie przypominamy, że sesja egzaminacyjna zaplanowana jest na 16-29 czerwca br., sesja jesienna (poprawkowa) – 17-30 września br. Zgodnie z §27 Regulaminu Studiów studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich form zajęć niekończących się egzaminem (ćwiczenia, laboratoria, projekty) na podstawie wyników bieżącej kontroli. Kontrolę przeprowadza prowadzący zajęcia i do końca okresu zajęć w semestrze (do 15.6.2018 r.) wystawia ocenę. Ewentualną drugą ocenę (poprawkową) należy uzyskać do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej (do 30.9.2018 r.).

Student ma prawo ubiegać się o zaliczenie komisyjne. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora instytutu (lub dyrektora Centrum Języków i Komunikacji), w którym zatrudniony jest prowadzący przedmiot w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zaliczenia poprawkowego. Dyrektor instytutu zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – zaliczenie komisyjne w ustalonym przez siebie terminie (§ 29 ust. 1 Regulaminu Studiów).

Studenci są zobowiązani do przystąpienia do egzaminów (pierwszy termin i poprawkowy) z wyznaczonych przedmiotów w okresie sesji. Egzaminy poprawkowe odbywają się wyłącznie w sesji poprawkowej. Przystąpienie do egzaminu nie jest uwarunkowane zaliczeniem innych form zajęć danego modułu.

Każdemu studentowi przysługuje prawo zdawania jednego egzaminu poprawkowego, a osobom, które w okresie 7 dni usprawiedliwią nieobecność przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu w innym terminie. Dodatkowy termin nie może przypadać później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru. Wydłuża on okres rejestracji (§30 Regulaminu Studiów). Student nieobecny na egzaminie nie otrzymuje oceny niedostatecznej.

Student ma prawo ubiegać się o zdawanie egzaminu komisyjnego, jeśli w 3 dni robocze od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego złoży do dziekana odpowiedni wniosek. Dziekan zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – egzamin komisyjny w ustalonym przez siebie terminie.

Student, który spełnia warunki rejestracji na kolejny semestr a nie zaliczył przedmiotu/ów w sesji zobowiązany jest do złożenia podania o powtarzanie tego/tych przedmiotu/ów.

W okresie miesiąca od rozpoczęciu następnego semestru nastąpi podsumowanie sesji tzn. zaliczenie semestru letniego, dokonanie rejestracji na semestr następny i określenie przedmiotów do powtarzania lub podjęcie decyzji o skreśleniu z listy studentów. Dziekan tylko w uzasadnionych i udokumentowanychprzypadkach będzie przedłużał termin zaliczania przedmiotów. Uzasadnione przypadki to dłuższa chorobalub przyczyny leżące po stronie Politechniki uniemożliwiające uzyskanie wpisów oraz wyjątkowe przypadki losowe. Brak wymaganej liczby punktów ECTS nie jest wystarczającym powodem uzyskania przedłużenia terminu zaliczenia semestru.

Uwagi dotyczące zasad zaliczania w systemie eProto w roku akademickim 2017/2018

$11.      Wszystkie zaliczenia poszczególnych form zajęć wpisywane będą do elektronicznych protokołów systemu eProto i zatwierdzane przez osoby prowadzące te zajęcia.

$12.      Wpisanie przez prowadzącego oceny do protokołu w systemie eProto powoduje przesłanie informacji o wystawionej ocenie do właściwego studenta. Informacja przesyłana jest na studencki adres elektroniczny, stąd prośba o utrzymanie aktywności eKonta.

$13.      Wszystkie oceny studenta, wystawione przez prowadzących poszczególne formy zajęć, będą widoczne w systemie eStudent (po zalogowaniu do studenckiego eKonta) – ocena niezatwierdzona będzie wyświetlana czcionką pochyłą (kursywą), a po zatwierdzeniu nastąpi zmiana zapisu z kursywy na czcionkę prostą.

$14.      Wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń muszą być wprowadzone do eProto w 14 dni od przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia. Zatwierdzenie ocen i przesłanie do dziekanatu jako ostatecznych, powinno nastąpić w 7 dni od dnia wprowadzenia ocen do eProto. Ten okres pozwala na ewentualne zgłaszanie prowadzącemu zastrzeżeń do oceny. Po zatwierdzeniu protokołu prowadzący nie ma możliwości wprowadzania zmian w zatwierdzonych ocenach.

$15.      W przypadku powtarzanych lub będących różnicami programowymi przedmiotów nazwisko studenta będzie znajdować się w protokole wygenerowanym automatycznie w systemie eProto. W wyjątkowych sytuacjach możliwe są odstępstwa od tej reguły. Student powtarzający przedmiot lub zaliczający różnice programowe powinien przedstawić osobie zaliczającej pobraną z dziekanatu wydrukowaną kartę okresowych osiągnięć studenta. Osoba zaliczająca dokonuje wpisów ocen zarówno w protokole jak i w karcie okresowych osiągnięć studenta.

Prodziekani ds. kształcenia

dr inż. Tomasz Bilski

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.