Praktyki studenckie

Załącznik 1. Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę docx

Załącznik 2. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki docx

Załącznik 3. Sprawozdanie z przebiegu praktyki docx

Załącznik 4. Ankieta opisująca EK_Ocena studenta przez zakład pracy docx

Załącznik 5. Ankieta opisująca EK_Ankieta przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki word

Załącznik 6. Ankieta opisująca EK_Ocena studenta przez opiekuna praktyk docx


powrót

Regulamin organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej 


powrót

 Organizacja praktyk studenckich na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskie) 

w roku akademickim 2016/2017

Lp

Kierunek

Semestr

Wymagana liczba tygodni praktyk

1

Automatyka i Robotyka

   IV

4 tyg.

2

Automatyka i Robotyka

studia prowadzone w języku angielskim

   IV

4 tyg.

3

Elektrotechnika

   IV   (*)

4 tyg.

   VI

3 tyg.

4

Informatyka

   IV

4 tyg.

5

Matematyka

   IV

4 tyg.

6

Energetyka

   IV   (*)

4 tyg.

   VI

4 tyg.

(*) Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki w trakcie nauki w szkole średniej (technikum)

Skierowanie studenta na praktykę trwająca dłużej niż to wynika z programu studiów wymaga napisania podania przez studenta, w którym student poprosi o skierowanie na dłuższą praktykę i uzasadni swoja prośbę.

Regulamin organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (Uchwała nr 03/2012 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia 2012 r.). Do pobrania ze strony internetowej Wydziału: http://www.fee.put.poznan.pl/index.php/praktyki-studenckie, http://www.fee.put.poznan.pl/images/stories/praktyki/Uchwala_Nr_03_2012.pdf

Studentów na praktyki kieruje Centrum Praktyk i Karier (http://www.cpk.put.poznan.pl/ )

Harmonogram organizacji praktyk, obieg dokumentów:

 1. Opiekunowie (niezwłocznie) organizują spotkania ze studentami i przekazują informacje dotyczące praktyk.
 2. Studenci zgłaszają się do Centrum Praktyk i Karier w celu znalezienia zakładu pracy.
 3. Studenci dostarczają opiekunom wypełniony formularz „Wstępnej zgody przyjęcia studenta na praktykę” (do pobrania ze strony Wydziału w zakładce Praktyki studenckie) w celu uzyskania podpisu opiekuna.
 4. Studenci zanoszą podpisany formularz „Wstępnej zgody przyjęcia studenta na praktykę” do Dziekanatu (w godzinach urzędowania, pok. 22) do dn. 12.05.2017.
 5. Studenci dostarczają opiekunom skierowanie z CPiK na odbycie praktyk w celu uzyskania podpisu.
 6. Opiekunowie sporządzają listy studentów zawierające: informacje czy student jest kierowany na praktykę (tak/nie), termin praktyk, nazwę zakładu pracy. Opiekunowie przekazują wypełnioną listę do Dziekanatu (do 12.05.2017).
 7. Po zakończeniu praktyk studenci dostarczają opiekunom komplet następujących dokumentów:

      Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (Załącznik nr 2 do Regulaminu),

      Sprawozdanie z przebiegu praktyk (Załącznik nr 3 do Regulaminu),

      Ankieta opisująca uzyskane efekty kształcenia, ocena studenta przez zakład pracy (Załącznik nr 4 do Regulaminu),

      Ankieta opisująca uzyskane efekty kształcenia, ankieta przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki (Załącznik nr 5 do Regulaminu).

 1. Opiekunowie wypełniają „Ankietę opisującą uzyskane efekty kształcenia, ocena studenta przez opiekuna praktyk” (Załącznik nr 6 do Regulaminu) i dokonują wpisu w systemie eProto.
 2. Opiekunowie dostarczają do Dziekanatu komplet dokumentów (wymienionych w punktach 8 i 9) (do 07.10.2017).

Program praktyk.

Praca wykonywana przez studenta w ramach praktyk powinna być związana z kierunkiem studiów oraz ze specjalnością. Program praktyk powinien być zatwierdzony przez opiekuna praktyk.

Jako praktykę można zaliczyć:

-     praktykę odbytą przez studenta na podstawie skierowania z CPiK,

-     pracę wykonywaną przez studenta (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie), jeżeli opiekun praktyk uzna, że jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich,

-     praktykę odbywaną przez studentów w czasie nauki w szkole średniej (technikum) po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia zawierającego dane zakładu pracy oraz termin odbywania praktyki (UWAGA: tylko w przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyk ogólnotechnicznych, dotyczy kierunku Elektrotechnika, sem. IV oraz Energetyka sem. IV).

Ubezpieczenie NNW. Studenci kierowani przez Wydział na praktyki będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (w okresie od 03.07.2017 do 30.09.2017).

Obsługą administracyjną praktyk w Dziekanacie zajmuje się Pani Kinga Musiał, pok.22

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk jest Pan Krzysztof Wandachowicz,

pok. 807, tel. 61 6652585, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organizacja praktyk studenckich na studiach niestacjonarnych I stopnia (inżynierskie)
w roku akademickim 2016/2017

Lp

Kierunek

Semestr

Wymagana liczba tygodni praktyk

1

Automatyka i Robotyka

VI

VIII

4 tyg.

4 tyg.

2

Elektrotechnika

VIII

6 tyg.

3

Energetyka (*)

VIII

8 tyg.

4

Informatyka

VIII

4 tyg.

 (*) Od roku akademickiego 2018/2019 studenci zobowiązani będą do odbycia 6 tygodni praktyk.

Studenci kierunku AiR rozpoczynający naukę w 2014 roku będą zaliczali praktykę na szóstym semestrze (od roku akademickiego 2016-2017).

Organizacja praktyk studenckich dla kierunku AiR

Lp

Rok akademicki

Semestr na którym zaliczana jest praktyka

1

2015 / 2016

8

2

2016 / 2017

6 i 8

3

2017 / 2018

6

4

2018 / 2019

6

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (Regulamin Studiów § 32 p.1). Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia danego semestru studiów (Regulamin Studiów § 32 p.2).

Praktyki na studiach niestacjonarnych mogą być zaliczane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego studentów zgodnego z kierunkiem studiów.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie wystawionego przez zakład pracy, wiarygodnego zaświadczenia potwierdzającego staż zawodowy. Zaświadczenie powinno zawierać:

- nazwę, adres i pieczątkę zakładu pracy,

- nazwę stanowiska pracy z podaniem zakresu obowiązków pracownika,

- okres zatrudnienia.

Student, który nie posiada doświadczenia zawodowego może odbyć praktyki w formie skierowania wystawionego przez Centrum Praktyk i Karier (http://www.cpk.put.poznan.pl/). Student może być skierowany na praktykę od czwartego semestru studiów jednak zaliczenie praktyk będzie dokonywane na ósmym semestrze (dla AiR na szóstym semestrze).

 

Krzysztof Wandachowicz

Pełnomocnik Dziekana WE d.s. praktyk.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 61 665 2585 


 Organizacja praktyk studenckich na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskie) 

w roku akademickim 2015/2016

Lp

Kierunek

Semestr – wymagana liczba tygodni praktyk

1

Automatyka i Robotyka

IV – 4 tyg.

2

Elektrotechnika

IV – 3 tyg.

VI – 3 tyg.

3

Informatyka

IV – 4 tyg.

4

Matematyka

IV – 3 tyg.

5

Energetyka *

IV – 4 tyg.

 

* Uwaga. Studenci kierunku Energetyka rozpoczynający naukę w 2014 roku będą odbywać praktyki na IV i na VI semestrze studiow ( dotychczas na II i na IV semestrze).

Praktykę należy odbyć w terminie przewidzianym w aktualnym harmonogramie roku akademickiego.

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (Regulamin Studiów § 32 p.1). Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia danego semestru studiów (Regulamin Studiów § 32 p.2). Proces organizacji praktyk studenckich opisany jest w Regulaminie przyjętym przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Uczelnia kieruje studentów na praktyki do wybranych przez nich zakładów pracy poprzez wystawienie umowy, która reguluje warunki formalno-prawne praktyki. Umowa może być wystawiona przez Uczelnię pod warunkiem dostarczenia przez studenta pisma od zakładu pracy zawierającego wstępną zgodę zakładu na przyjęcie studenta na praktykę. Pismo takie musi zawierać dane adresowe zakładu, dokładny termin odbywania praktyki i powinno być dostarczone opiekunowi w wyznaczonym terminie.Wzór pisma znajduje się w załączniku do Regulaminu praktyk.

Dla zapewnienia właściwego nadzoru nad przebiegiem praktyk Dziekan powołuje opiekunów tych praktyk z ramienia Uczelni.

Praca wykonywana przez studenta w ramach praktyk powinna być związana z kierunkiem studiów oraz ze specjalnością. Program praktyk powinien być zatwierdzony przez opiekuna praktyk.

Dziekan może zaliczyć studentom w poczet praktyk:

 • wykonywaną przez nich pracę (w tym również za granicą), jeżeli opiekun praktyk z ramienia Uczelni uzna, że jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich,
 • w przypadku praktyki na semestrze IV dla kierunku Elektrotechnika oraz na semestrze II dla kierunku Energetyka, praktykę można zaliczyć na podstawie zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej w czasie nauki w szkole średniej (technikum).

Studenci mogą skorzystać z katalogu firm, w których studenci naszego wydziału odbywali praktyki w latach ubiegłych. Katalogi są dostępne w Dziekanacie (pok. 22).

Praktyki można również odbywać na podstawie skierowania uzyskanego
w Centrum Praktyk i Karier: http://www.cpk.put.poznan.pl/
w ramach programu INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI: http://www.ip.projekt.put.poznan.pl/
oraz korzystając z platformy E-Recruitment: http://www.er.put.poznan.pl/

Międzynarodowa organizacja studencka IAESTE działająca przy Politechnice Poznańskiej pośredniczy w organizacji płatnych praktyk zagranicznych, informacje: http://www.iaeste.put.poznan.pl/.

Szczegółowe warunki zaliczenia praktyk ustalają koordynatorzy na zebraniach ze studentami. Jednak warunkiem koniecznym jest przedłożenie wystawionego przez zakład pracy, wiarygodnego  zaświadczenia o odbyciu praktyki. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu praktyk.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia nie ma możliwości refundowania kosztów związanych z odbywaniem praktyk w związku z tym zaleca się aby praktyki były organizowane w miejscu zamieszkania studenta. Studenci kierowani przez Wydział na praktyki będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obsługą administracyjną praktyk w Dziekanacie zajmuje się
Pani Kinga Musiał, pok.22
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk jest Pan Krzysztof Wandachowicz,
pok. 807, tel. 61 6652585, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja praktyk studenckich na studiach niestacjonarnych I stopnia (inżynierskie)
w roku akademickim 2015/2016

Lp

Kierunek

Wymagana liczba tygodni praktyk

Uwagi

1

Automatyka i Robotyka

4 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

2

Elektrotechnika

6 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

3

Energetyka

8 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

4

Informatyka

4 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

Zgodnie z decyzją Rady Wydziału z dnia 23.06.2009 praktyki na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia zaliczane będą na ósmym semestrze.

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka rozpoczynający naukę w 2014 roku będą zaliczać praktykę na 6 semestrze (od roku akademickiego 2016/17).

Organizacja praktyk studenckich dla kierunku AiR

Lp

Rok akademicki

Semestr na którym zaliczana jest praktyka

1

2015 / 2016

8

2

2016 / 2017

6 i 8

3

2017 / 2018

6

4

2018 / 2019

6

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (Regulamin Studiów § 32 p.1). Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia danego semestru studiów (Regulamin Studiów § 32 p.2).

Praktyki na studiach niestacjonarnych mogą być zaliczane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego studentów zgodnego z kierunkiem studiów.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie wystawionego przez zakład pracy, wiarygodnego zaświadczenia potwierdzającego staż zawodowy.

Zaświadczenie powinno zawierać:
- nazwę, adres i pieczątkę zakładu pracy,
- nazwę stanowiska pracy z podaniem zakresu obowiązków pracownika,
- okres zatrudnienia.

UWAGA!!!

Studenci studiów stacjonarnych (dziennych), którzy chcą odbywać praktykę we wcześniejszym terminie, są zobowiązani do napisania podania z prośbą o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. Do podania należy dołączyć harmonogram praktyki (ustalony z nauczycielem ze szkoły) udowadniający, iż praktyka nie będzie kolidowała z zajęciami na uczelni. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan.


do góry      powrót

Program Praktyk Letnich Skanska

Szczegóły w pliku word


Wspieramy ambitnych i aktywnych studentów!
Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje stypendia dla odznaczających się wysokim potencjałem, pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich, którzy w przyszłości zamierzają dołączyć do elity kadry zarządzającej swoich krajów.

Szczegóły - pdf


powrót


DRODZY STUDENCI!!!

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. praktyk studenckich w roku akademickim 2017/18. Uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2017/2018 praktyki odbywane są w czasie wakacji letnich. Wszystkie niezbędne informacje będą na bieżąco umieszczane na wydziałowej stronie internetowej (zakładka praktyki studenckie–bieżące informacje) oraz przed Dziekanatem pokój nr. 21 (gablota nr. 2).


powrót
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.