Stypendia


 

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Jednocześnie informujemy, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVIII/490/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016r. poz. 3069). Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w dziekanacie, pokój 9, w terminie do dnia 30.06. 2017 r.

Regulamin, wzór wniosku i instrukcja wypełniania dostępne są pod linkiem:


Załącznik:

informacja (rozporządzenie) i wniosek (PDF)


STUDENCI I DOKTORANCI

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Uprzejmie informuję, że na stronie WWW Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały opublikowane wytyczne dotyczące wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Studenci:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Doktoranci:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioski o stypendia ministra muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana. Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału Elektrycznego (p. 9) w terminie do 14 września 2018 r.

Rozporządzenia, wzory wniosków, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW pod ww. linkami.

Tomasz Bilski

Prodziekan ds. kształcenia na studiach niestacjonarnych i spraw studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


 

 

                                                               Rok akademicki 2018/2019

Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej http://www.put.poznan.pl/studia/pomoc_materialna_studenci


POMOC MATERIALNA – komunikat !!!

Informujemy, że w dniach 16.10.2018 oraz 19.10.2018

w pokoju nr 22 w godz. 11.00-13.00

przyjmowane będą WYŁĄCZNIE uzupełnienia/braki

do  złożonych wcześniej wniosków.


Poznań, dnia 24.09.2018 r.

HARMONOGRAM AKCJI STYPENDIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, socjalne podwyższone, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) odbędzie się:

a)   w terminie 02.10.2018 (wtorek) - 05.10.2018 (piątek)
w godzinach 8.30-14.30 w sali 16
dla następujących roczników:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

w dniu 02.10.br (wtorek)     I rok   wszystkie kierunki,

w dniu 03.10.br (środa)     II rok   wszystkie kierunki,

w dniu 04.10.br (czwartek)III rok wszystkie kierunki

w dniu 05.10.br (piątek)     IV rok oraz wszystkie lata i kierunki.

b)    w terminie 08.10.2018 (poniedziałek) – 12.10.2018 (piątek)
w godzinach 8.30 – 14.30 w sali 16.
Wszystkie roczniki, kierunki, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie
stypendium Rektora dla najlepszych studentów
(wszystkie roczniki, kierunki, studia stacjonarne i niestacjonarne)
odbędzie się:

od 02.10.2018 (wtorek) – 05.10.2018 (piątek)
     w godzinach 8.30 – 14.30 w sali 16,

08.10.2018 (poniedziałek) – 12.10.2018 (piątek)

w godzinach 8.30 – 14.30 w sali 16

Uwaga!

Dodatkowy termin przyjmowania wniosków dla studentów studiów

niestacjonarnych:

6 października (od godz. 11.30 do godz. 14.30) w pokoju 22        

13 października (od godz. 09.30 do godz. 13.30) w pokoju 22.

Termin 12.10.2018 roku (piątek) jest ostatecznym terminem składania wniosków o pomoc materialną oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów.  

W związku z tak krótkim okresem przyjmowania wniosków uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z zasadami przyznawania pomocy materialnej oraz zaświadczeniami i załącznikami jakie należy dołączyć do wniosku tak, aby przyznane stypendia na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 otrzymać od m-ca październik’ 2018.


Informacje

  1. Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.
  2. Dochód na jednego członka w rodzinie ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego w rodzinie studenta w roku 2017.
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się osoby, które uzyskały średnią ważoną 4,0 i powyżej za dwa ostatnie zaliczone semestry w roku akademickim 2017/18. W przypadku pierwszego i drugiego semestru studiów drugiego stopnia za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia.
  4. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni bądź innym wydziale Politechniki Poznańskiej, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia z poprzedniej uczelni/wydziału PP o uzyskanej średniej ocen za poprzedni rok studiów. W przypadku innej uczelni na zaświadczeniu musi znajdować się informacja o stosowanej skali ocen.
  5. Uprasza się, aby każdy student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów uprzednio sprawdził na swoim e-koncie studenckim czy wszystkie uzyskane oceny są ZATWIERDZONE.

Wzór wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o pomoc materialną Politechniki Poznańskiej:

         a)  Stypendium socjalne:

           *  załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż               jednym kierunku studiów (wypełnia student),

           *  załącznik nr. 5 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej (wypełnia  student),

           *  załącznik nr. 6 i 7 - wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny,

* zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2017 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć student oraz każdy pełnoletni członek rodziny studenta, rodzice),

* zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające przychód i stopę procentową ryczałtu bądź karty podatkowej osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową w 2017 roku,

* zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS), dotyczącej opłaconej składki zdrowotnej w 2017 r.,

*  zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w 2017 r.,

* zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania,

*  zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2017, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

* zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2017 r. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

*   decyzje o przyznaniu renty strukturalnej,

*  umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników),

* oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2017 r. wg załącznika nr 7,

*   kopię (oryginał do wglądu) aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją,

*   kopię (oryginał do wglądu) zupełnego aktu urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany,

* skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym bądź niepełnoletnich do 18 roku życia (kopię, oryginał do wglądu),

*  zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej,

*   akt małżeństwa studenta,

*   zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2017 r. (np. świadczenie rodzicielskie, zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny,  itp.),

* kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta,

*   kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej,

* zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

* zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2017 r.,

*  jeżeli w trakcie i  po roku 2017 dochody rodziny uległy zmianie tzn. utrata bądź uzyskanie dochodu, należy złożyć dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
(
patrz ---> Regulamin przyznawania pomocy materialnej PP)

         b)  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

*  załącznik nr. 9,

*  do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

* załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

         c)   Zapomoga losowa:

*  załącznik nr. 12,

* do wniosku należy dołączyć wszelką dokumentację uzasadniającą swoją prośbę o przyznanie zapomogi,

* załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

    d) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:   

       *  załącznik nr. 11,

       *  załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

     e) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (1 rok, pierwszego                stopnia):

        *  załącznik nr. 10,

   * do wniosku należy dołączyć kopię Świadectwa Dojrzałości oraz kopię dekretu potwierdzającego status laureata lub dokument potwierdzający status finalisty danej olimpiady lub konkursu - (do wglądu oryginały),

       *  załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

Załącznik nr. 13 - oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych (dotyczy osób, które jeszcze nie korzystały ze świadczeń z pomocy materialnej).

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana Wydziału Elektrycznego:

  1. Jeżeli rodzice studenta wnioskującego o stypendium socjalne, rozliczali się z Urzędem Skarbowym wspólnie, to na zaświadczeniu muszą być wyszczególnione dochody osobno dla podatnika i osobno dla współmałżonka.
  1. Akt urodzenia rodzeństwa niepełnoletniego należy składać co roku.
  1. Przynosząc kserokopię dokumentów należy przedłożyć również do wglądu oryginał.
  2. Dokumenty załączone do wniosku o stypendium socjalne proszę składać w koszulkach foliowych.

UWAGA!!!

Dla sprawnej pracy i zmniejszaniu kilometrowej kolejki :-) przy składaniu wniosków stypendium socjalne, uprzejmie prosimy aby wszelkie dołączane zaświadczenia, załączniki były poukładanie wg. wpisanych osób w tabeli (załącznik nr.5). 

PRZYKŁAD:

Wnioskodawca: załącznik nr. 5 (wniosek), załącznik nr. 2, zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego, załącznik 6-7.

Matka: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, inne zaświadczenia, załącznik 6-7.

Ojciec: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, inne zaświadczenia, załącznik 6-7.

Rodzeństwo: pełnoletnie - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, załącznik 6-7,                zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o pobieraniu nauki,
  niepełnoletnie - zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki,
akt urodzenia (kopia oryginał do poświadczenia).

 


 

Zmiana przepisów dotyczących systemu pożyczek i kredytów studenckich

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących systemu pożyczek i kredytów studenckich zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego. Z uwagi na konieczność prowadzenia uczelnianego rejestru zaświadczeń, sprawy związane z kredytami studenckimi będą prowadzone centralnie przez Zintegrowane Centrum Obsługi (budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3). Nowe zarządzenie Rektora PP w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego dostępne jest poniżej:

Zarządzenie nr 21 Rekotra PP z 30.11.2017 - PDF

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 - PDF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21 - PDF


Informacja o kredytach studenckich

w roku akademickim 2017/2018

Informacje szczegółowe w pliku PDF pdf

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2017-2018,akcja,print.html


Informacja o kredytach studenckich

w roku akademickim 2016/2017 

Informacje szczegółowe w pliku PDF pdf


Informacja o kredytach studenckich 

w roku akademickim 2015/2016

Informacje szczegółowe w pliku PDF pdf


 

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.